Bảng báo giá chi phí dịch vụ thi công chống thấm trần nhà tại Biên Hòa của Thuận Phát

Chống thấm trần nhà tại Biên Hòa【Bảo hành 20 năm miễn phí】

Chống thấm trần nhà tại Biên Hòa【Bảo hành 20 năm miễn phí】

Bảng giá dịch vụ chống thấm trần nhà tại Biên Hòa bằng vật liệu chống thấm Kova

Stt

Đơn giá các hạng mục thi công chống thấm trần nhà bằng vật liệu chống thấm Kova tại Biên Hòa

Đơn giá (vnđ/m²)
1 Thi công chống thấm trần nhà bị nứt bằng vật liệu chống thấm Kova 40. 000 vnđ/m² – 90. 000 vnđ/m²
2 Thi công chống thấm ngược trần nhà bằng vật liệu chống thấm Kova 50. 000 vnđ/m² – 100. 000 vnđ/m²
3 Thi công chống thấm trần nhà nhà cũ bằng vật liệu chống thấm Kova 60. 000 vnđ/m² – 110. 000 vnđ/m²
4 Thi công chống thấm trần nhà nhà mới bằng vật liệu chống thấm Kova 70. 000 vnđ/m² – 120. 000 vnđ/m²
5 Thi công chống thấm trần nhà bê tông bằng vật liệu chống thấm Kova 80. 000 vnđ/m² – 130. 000 vnđ/m²
6 Thi công chống thấm trần nhà nhà vệ sinh bằng vật liệu chống thấm Kova 90. 000 vnđ/m² – 140. 000 vnđ/m²
7 Thi công chống thấm trần nhà nhà chung cư bằng vật liệu chống thấm Kova 100. 000 vnđ/m² – 150. 000 vnđ/m²

Bảng giá dịch vụ chống thấm trần nhà tại Biên Hòa bằng vật liệu chống thấm Sika

Stt

Hạng mục thi công chống thấm trần nhà bằng vật liệu chống thấm Sika tại Biên Hòa

Đơn giá (vnđ/m²)
1 Thi công chống thấm trần nhà bị nứt bằng vật liệu chống thấm Sika 50. 000 vnđ/m² – 100. 000 vnđ/m²
2 Thi công chống thấm ngược trần nhà bằng vật liệu chống thấm Sika 60. 000 vnđ/m² – 110. 000 vnđ/m²
3 Thi công chống thấm trần nhà nhà cũ bằng vật liệu chống thấm Sika 70. 000 vnđ/m² – 120. 000 vnđ/m²
4 Thi công chống thấm trần nhà nhà mới bằng vật liệu chống thấm Sika 80. 000 vnđ/m² – 130. 000 vnđ/m²
5 Thi công chống thấm trần nhà bê tông bằng vật liệu chống thấm Sika 90. 000 vnđ/m² – 140. 000 vnđ/m²
6 Thi công chống thấm trần nhà nhà vệ sinh bằng vật liệu chống thấm Sika 100. 000 vnđ/m² – 150. 000 vnđ/m²
7 Thi công chống thấm trần nhà nhà chung cư bằng vật liệu chống thấm Sika 110. 000 vnđ/m² – 160. 000 vnđ/m²

Bảng giá dịch vụ chống thấm trần nhà tại Biên Hòa bằng vật liệu chống thấm Quicseal

Stt

Hạng mục thi công chống thấm trần nhà bằng vật liệu chống thấm Quicseal tại Biên Hòa

Đơn giá (vnđ/m²)
1 Thi công chống thấm trần nhà bị nứt bằng vật liệu chống thấm Quicseal 60. 000 vnđ/m² – 110. 000 vnđ/m²
2 Thi công chống thấm ngược trần nhà bằng vật liệu chống thấm Quicseal 70. 000 vnđ/m² – 120. 000 vnđ/m²
3 Thi công chống thấm trần nhà nhà cũ bằng vật liệu chống thấm Quicseal 80. 000 vnđ/m² – 130. 000 vnđ/m²
4 Thi công chống thấm trần nhà nhà mới bằng vật liệu chống thấm Quicseal 90. 000 vnđ/m² – 140. 000 vnđ/m²
5 Thi công chống thấm trần nhà bê tông bằng vật liệu chống thấm Quicseal 100. 000 vnđ/m² – 150. 000 vnđ/m²
6 Thi công chống thấm trần nhà nhà vệ sinh bằng vật liệu chống thấm Quicseal 110. 000 vnđ/m² – 160. 000 vnđ/m²
7 Thi công chống thấm trần nhà nhà chung cư bằng vật liệu chống thấm Quicseal 120. 000 vnđ/m² – 170. 000 vnđ/m²

Bảng giá dịch vụ chống thấm trần nhà tại Biên Hòa bằng vật liệu màng chống thấm

Stt

Hạng mục thi công chống thấm trần nhà bằng vật liệu màng chống thấm tại Biên Hòa

Đơn giá (vnđ/m²)
1 Thi công chống thấm trần nhà bị nứt bằng vật liệu màng chống thấm 70. 000 vnđ/m² – 120. 000 vnđ/m²
2 Thi công chống thấm ngược trần nhà bằng vật liệu màng chống thấm 80. 000 vnđ/m² – 130. 000 vnđ/m²
3 Thi công chống thấm trần nhà nhà cũ bằng vật liệu màng chống thấm 90. 000 vnđ/m² – 140. 000 vnđ/m²
4 Thi công chống thấm trần nhà nhà mới bằng vật liệu màng chống thấm 100. 000 vnđ/m² – 150. 000 vnđ/m²
5 Thi công chống thấm trần nhà bê tông bằng vật liệu màng chống thấm 110. 000 vnđ/m² – 160. 000 vnđ/m²
6 Thi công chống thấm trần nhà nhà vệ sinh bằng vật liệu màng chống thấm 130. 000 vnđ/m² – 180. 000 vnđ/m²
7 Thi công chống thấm trần nhà nhà chung cư bằng vật liệu màng chống thấm 140. 000 vnđ/m² – 190. 000 vnđ/m²

Bảng giá dịch vụ chống thấm trần nhà tại Biên Hòa bằng vật liệu tôn chống thấm

Stt

Hạng mục thi công chống thấm trần nhà bằng vật liệu tôn chống thấm tại Biên Hòa

Đơn giá (vnđ/m²)
1 Thi công chống thấm trần nhà bị nứt bằng vật liệu tôn chống thấm 80. 000 vnđ/m² – 130. 000 vnđ/m²
2 Thi công chống thấm ngược trần nhà bằng vật liệu tôn chống thấm 90. 000 vnđ/m² – 140. 000 vnđ/m²
3 Thi công chống thấm trần nhà nhà cũ bằng vật liệu tôn chống thấm 100. 000 vnđ/m² – 150. 000 vnđ/m²
4 Thi công chống thấm trần nhà nhà mới bằng vật liệu tôn chống thấm 110. 000 vnđ/m² – 160. 000 vnđ/m²
5 Thi công chống thấm trần nhà bê tông bằng vật liệu tôn chống thấm 130. 000 vnđ/m² – 180. 000 vnđ/m²
6 Thi công chống thấm trần nhà nhà vệ sinh bằng vật liệu tôn chống thấm 140. 000 vnđ/m² – 190. 000 vnđ/m²
7 Thi công chống thấm trần nhà nhà chung cư bằng vật liệu tôn chống thấm 150. 000 vnđ/m² – 200. 000 vnđ/m²

Bảng giá dịch vụ chống thấm trần nhà tại Biên Hòa bằng vật liệu keo chống thấm

Stt

Hạng mục thi công chống thấm trần nhà bằng vật liệu keo chống thấm tại Biên Hòa

Đơn giá (vnđ/m²)
1 Thi công chống thấm trần nhà bị nứt bằng vật liệu keo chống thấm 40. 000 vnđ/m² – 90. 000 vnđ/m²
2 Thi công chống thấm ngược trần nhà bằng vật liệu keo chống thấm 50. 000 vnđ/m² – 100. 000 vnđ/m²
3 Thi công chống thấm trần nhà nhà cũ bằng vật liệu keo chống thấm 60. 000 vnđ/m² – 110. 000 vnđ/m²
4 Thi công chống thấm trần nhà nhà mới bằng vật liệu keo chống thấm 70. 000 vnđ/m² – 120. 000 vnđ/m²
5 Thi công chống thấm trần nhà bê tông bằng vật liệu keo chống thấm 80. 000 vnđ/m² – 130. 000 vnđ/m²
6 Thi công chống thấm trần nhà nhà vệ sinh bằng vật liệu keo chống thấm 90. 000 vnđ/m² – 140. 000 vnđ/m²
7 Thi công chống thấm trần nhà nhà chung cư bằng vật liệu keo chống thấm 100. 000 vnđ/m² – 150. 000 vnđ/m²

Bảng giá dịch vụ chống thấm trần nhà tại Biên Hòa bằng vật liệu miếng dán chống thấm

Stt

Hạng mục thi công chống thấm trần nhà bằng vật liệu miếng dán chống thấm tại Biên Hòa

Đơn giá (vnđ/m²)
1 Thi công chống thấm trần nhà bị nứt bằng vật liệu miếng dán chống thấm 30. 000 vnđ/m² – 80. 000 vnđ/m²
2 Thi công chống thấm ngược trần nhà bằng vật liệu miếng dán chống thấm 40. 000 vnđ/m² – 90. 000 vnđ/m²
3 Thi công chống thấm trần nhà nhà cũ bằng vật liệu miếng dán chống thấm 50. 000 vnđ/m² – 100. 000 vnđ/m²
4 Thi công chống thấm trần nhà nhà mới bằng vật liệu miếng dán chống thấm 60. 000 vnđ/m² – 110. 000 vnđ/m²
5 Thi công chống thấm trần nhà bê tông bằng vật liệu miếng dán chống thấm 70. 000 vnđ/m² – 120. 000 vnđ/m²
6 Thi công chống thấm trần nhà nhà vệ sinh bằng vật liệu miếng dán chống thấm 80. 000 vnđ/m² – 130. 000 vnđ/m²
7 Thi công chống thấm trần nhà nhà chung cư bằng vật liệu miếng dán chống thấm 90. 000 vnđ/m² – 140. 000 vnđ/m²

Bảng giá dịch vụ chống thấm trần nhà tại Biên Hòa bằng vật liệu xi măng chống thấm

Stt

Hạng mục thi công chống thấm trần nhà bằng vật liệu xi măng chống thấm tại Biên Hòa

Đơn giá (vnđ/m²)
1 Thi công chống thấm trần nhà bị nứt bằng vật liệu xi măng chống thấm 20. 000 vnđ/m² – 70. 000 vnđ/m²
2 Thi công chống thấm ngược trần nhà bằng vật liệu xi măng chống thấm 30. 000 vnđ/m² – 80. 000 vnđ/m²
3 Thi công chống thấm trần nhà nhà cũ bằng vật liệu xi măng chống thấm 40. 000 vnđ/m² – 90. 000 vnđ/m²
4 Thi công chống thấm trần nhà nhà mới bằng vật liệu xi măng chống thấm 50. 000 vnđ/m² – 100. 000 vnđ/m²
5 Thi công chống thấm trần nhà bê tông bằng vật liệu xi măng chống thấm 60. 000 vnđ/m² – 110. 000 vnđ/m²
6 Thi công chống thấm trần nhà nhà vệ sinh bằng vật liệu xi măng chống thấm 70. 000 vnđ/m² – 120. 000 vnđ/m²
7 Thi công chống thấm trần nhà nhà chung cư bằng vật liệu xi măng chống thấm 80. 000 vnđ/m² – 130. 000 vnđ/m²

Lưu ý: Bảng báo giá chống thấm trần nhà tại Biên Hòa của Thuận Phát trên đây chỉ mang tính chất tham khảo. Quý khách hàng vui lòng liên hệ ☎️0906.700.438 để được hỗ trợ tư vấn và báo giá miễn phí 100%.

Liên hệ Thuận Phát tư vấn báo giá chống thấm trần nhà tại Biên Hòa

  • ☎️ Hotline: 0904.991.912
  • 🌍 Website: suanhathuanphat.com
  • 📧 Mail: thuanphatsuanha@gmail.com
  • 🏠 Địa chỉ: Chi nhánh tại Vũng Tàu

Các dịch vụ liên quan chống thấm trần nhà tại Biên Hòa của Thuận Phát

5/5 - (5 bình chọn)